tiistaina, huhtikuuta 18, 2006

Kehityskeskustelujen tarkoitus ja tavoitteet ovat muotoa tärkeämpiä

Otettaessa kehityskeskusteluja käyttöön tai kehitettäessä niiden toimintaa tulisi lähteä liikkeelle kehityskeskustelujen tarkoituksen ja tavoitteiden kirkastamisesta. Vähän kärjistäen voidaan kuitenkin väittää, että muoto on usein ollut tarkoitusta ja tavoitteita tärkeämpi. Muodon korostunut merkitys on näkynyt käytännössä niin, että kehityskeskustelulomakkeita ja kehityskeskustelujen toteutusohjeita on organisaatioissa muokattu ja paranneltu yhä uudestaan ja uudestaan. Toteutusmuotoa, johon kaikki olisivat tyytyväisiä, ei kuitenkaan yleensä ole löydetty. Pahimmillaan muotoon ollaan erittäin tyytymättömiä ja sen seurauksena kehityskeskustelut koetaan turhauttavina tai pelkkänä hyödyttömänä byrokraattisena muodollisuutena.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa käydä kehityskeskusteluja

Yksi tärkeimmistä vuosien varrella kehityskeskusteluista oppimani asia on, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa käydä kehityskeskusteluja. Laadittaessa organisaatiokohtaisia kehityskeskustelukäytäntöjä, malleja ja ohjeita tämä kuitenkin usein unohdetaan ja huomaamatta oletetaan, että tällainen kaikille tämän organisaation jäsenille sopiva muoto on olemassa. Pienissä organisaatioissa tällainen saattaa löytyäkin, mutta suuremmissa organisaatioissa onnistumisen todennäköisyys on pieni.

Toisaalta pidän erittäin tärkeänä, että organisaatioissa on yhteinen kehityskeskustelukäytäntö. Sen avulla saadaan aikaan monia hyviä ja tärkeitä asioita. Joillekin se saattaa sellaisenaan olla juuri se oikea kehityskeskustelujen toteutustapa. Yhteisen muodon tuomia ongelmia on lievennetty antamalla niissä esimiehille ja alaisille mahdollisuus muokata keskustelulomakkeita, runkoja, sisältöjä ja käytettyä kieltä omaan tilanteeseensa sopiviksi. Olen joissakin tilanteissa jopa ehdottanut ohjeisiin mainintaa, että ne eivät ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan vaan esimiehen on ennen kehityskeskusteluja käytävä ne alaistensa kanssa läpi ja muokattava niitä niin, että ne tuntuvat kaikista hyviltä, sopivilta ja ymmärrettäviltä.

Organisaatiotasolla kehityskeskustelujen riittävä yhdenmukaisuus voidaan saada aikaan täsmentämällä kehityskeskustelujen tarkoitus ja asettamalla kehityskeskusteluille selkeät tavoitteet. Vaikka esimiehet ja alaiset voivat yhdessä muokata kehityskeskustelujen muotoa ja toteutustapaa tilanteeseensa sopivaksi, niin kehityskeskustelujen tavoitteista ei tingitä.

Kehityskeskustelun tavoitteiden oltava konkreettisia ja mitattavia

Kehityskeskustelujen tarkoituksesta ja tavoitteista puhutaan yleensä liian yleisellä tasolla. Tavanomaisesti tehdään lyhyempiä tai pidempiä luetteloja hyödyistä, joita kehityskeskustelut antava alaisille, esimiehille ja koko organisaatiolle. Monilta osin näiden hyötyjen saavuttamista on kuitenkin vaikea arvioida eivätkä ne siten anna riittäviä perusteita kehityskeskustelujen tuloksellisuuden tai toteutustavan laadun arviointiin.

Tilanteen selkiyttämiseksi olen jakanut kehityskeskustelujen tavoitteet vaikuttavuustavoitteisiin ja välittömiin tavoitteisiin (Kuva).Vaikuttavuustavoitteita ovat nimensä mukaan kaikki sellaiset asiat, joihin kehityskeskusteluilla halutaan vaikuttaa. Niiden saavuttamista ei voida arvioida heti kehityskeskustelun jälkeen. Useimmiten niiden toteutuminen edellyttää monia muita toimenpiteitä kehityskeskustelujen lisäksi. Hyötyluetteloissa esitetyt asiat kuuluvat pääosin vaikuttavuustavoitteisiin.

Välittömien tavoitteiden saavuttaminen taas voidaan arvioida heti kun kehityskeskustelu on käyty. Kehityskeskustelujen välittömät tavoitteet voidaan vielä jakaa tulostavoitteisiin ja toteutusprosessia tai toteutustapaa koskevin tavoitteisiin. Tulostavoitteiden avulla varmistetaan, että kehityskeskusteluissa tehdään oikeita asioita. Tulostavoitteet ovat muodoltaan päätöksiä, sopimuksia, suunnitelmia, aikataulua tai yhteisiä käsityksiä ja ymmärryksiä asioista. Prosessitavoitteiden avulla taas ohjataan osapuolia toimimaan oikealla tavalla. Tyypillisiä prosessitavoitteiden aiheita ovat valmistautuminen, vuorovaikutus, sopiminen, asioiden kirjaaminen, keskustelujen arviointi ja sovittujen asioiden toteuttamisen seuranta.

keskiviikkona, huhtikuuta 05, 2006

Mitä kehityskeskusteluista halutaan oppia

Kehityskeskusteluvalmennusten yhteydessä olen usein kysynyt osanottajilta, mitä he haluavat tämän valmennuksen yhteydessä oppia kehityskeskusteluista.

Seuraavana on yhteenveto kehityskeskusteluvalmennusten osanottajien odotuksista. Aineistona on 81 valmennusryhmässä suullisesti esitetyt odotukset ja toiveet. Suluissa oleva luku kertoo, kuinka monessa ryhmässä kysymys esitettiin.


Toivomukset on ryhmitelty neljän teeman alle

Kehityskeskustelukäytännön oppiminen (näitä kysymyksiä esittivät henkilöt, joille kehityskeskustelu on uusi asia tai kokemuksia on vähän)

- Mikä on kehityskeskustelun tarkoitus? (n=28)
- Mitä kehityskeskustelut ovat? (n=27)
- Mitä asioita kehityskeskustelussa käsitellään? (n=76)
- Miten kehityskeskusteluun valmistaudutaan? (n=36)
- Miten keskustelua ohjataan ja johdetaan? (n=29)
- Mitä ja miten kehityskeskustelusta kirjataan? (n=12)
- Miten sovittuja asioita seurataan (n=34)

Ajankohtaisia ja yleistyviä huolenaiheita (näitä kysymyksiä esittäneillä henkilöillä oli yleensä varsin paljon kokemuksia kehityskeskusteluista ja keskustelukertojen myötä niihin kohdistuvat odotukset ja vaatimustaso olivat nousseet)

- Miten kehityskeskustelut saadaan hyödyllisiksi? (n=74)
- Miten motivoida itsensä ja alaiset kehityskeskusteluun? (n=39)
- Miten ylläpitää motivaatio keskustelujen toistuessa vuodesta toiseen? (n=12)
- Miten kehityskeskustelut nivotaan osaksi johtamis- ja ohjausjärjestelmää (n=13)
- Miksi kehityskeskustelua tarvitaan, kun muutoinkin keskustellaan ja palaveroidaan runsaasti? (n=11)
- Miten käydä mielekäs keskustelu tilanteessa, jossa tehtävät pysyvät samoina eikä uutta osaamistakaan paljon tarvita? (n=8)
- Miten ihmisten ja tilanteiden erilaisuus voidaan ottaa huomioon (n=71)

Keskusteluissa vaikeiksi koettuja asioita

- Miten saada aikaan luonteva keskustelu? (n=33)
- Miten saada alaiset aktiivisiksi keskusteluissa? (n=33)
- Luottamuksellisuus ja henkilökohtaisten asioiden käsittely (n=15)
- Miten kohdata alaisten (suuret tai epärealistiset) odotukset? (n=12)

Erityiskysymyksiä
- Tavoitteiden asettaminen (n=25)
- Palautteen antaminen (n=18)
- Kuunteleminen (n=9)Mitä sinä haluaisit kysyä kehityskeskusteluista?

Kysy kehityskeskusteluista

Tässä blogissa esitettyihin kysymyksiin on tarkoitus vastata useammalla tavalla

- toivon lukijoiden osallistuva kertomalla omia näkemyksiään ja kokemuksiaan hyvistä keskustelukäytännöistä, ehdottamalla ratkaisuja esitettyihin ongelmiin tai esittämällä ideoita kehityskeskustelujen laadun parantamiseen

- minä vastaan kysymyksiin niiden kokemusten pohjalta, joita olen saanut valmentaessani sekä esimiehiä että alaisia kehityskeskusteluihin ja tutkiessani kehityskeskustelujen toimivuutta suomalaisissa organisaatioissa (tutkimustuloksia esitellään tarkemmin toisessa blogissa, johon pääsee tällä sivulla olevasta linkistä)

- pyrin hankkimaan myös muiden kehityskeskusteluasiantuntijoiden kommentteja, näkemyksiä ja suosituksia.

Tervetuloa esittämään kysymyksiä, vaihtamaan kokemuksia, oppimaan ja opettamaan muita.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.